ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

81

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθετήσεως του νέου ξύλινου κύριου καταστρώματος. Το πλοίο πλέον επανήλθε στην κατάσταση που ευρίσκετο όταν ήταν εν ενεργεία. Το κόστος προμήθειας του ξύλου και των εργασιών τοποθετήσεως του καλύφθηκε κυρίως από δωρεές.

HIGH RESOLUTION PHOTOS 1
HIGH RESOLUTION PHOTOS 2