Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

660

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.