Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

308

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.