Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

205

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.