Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

271

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.