Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

115

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.