Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

532

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.