Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

429

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.