Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

155

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.