Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

35

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.