Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

25

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.