Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

16

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.