Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

10

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.