Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

6

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.